Projekty

Ovplyvnenie funkcie ovariálneho štepu po autotransplantácii

Garant: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Možnosti zachovania fertility u onkologických pacientok sa dostávajú stále viac a viac do pozornosti kvôli zvýšenému prežívaniu týchto pacientok po onkologickej liečbe. Kryoprezervácia a autotransplatácia ovariálneho tkaniva sa ešte stále považuje za metódu experimentálnu. Avšak, v klinickej praxi vyvstávajú situácie, kedy zostáva jedinou možnosťou. Transplantované fragmenty ovariálneho tkaniva bez cievnej stopky vyžadujú novotvorbu ciev, ktorá trvá 5 dní. Toto obdobie znamená najväčšiu stratu ovariálnych folikulov v dôsledku ischémie. Neoangiogenéza, či už zo strany graftu alebo zo strany príjemcu, sa preto stále javí dejom, ktorého pozitívne ovlyvnenie by bolo schopné zlepšiť funkciu graftu redukciou avaskulárneho obdobia.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Identifikácia projektu:
1/0415/12
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0