Projekty

Vplyv navigačných algoritmov dvojosích polohovacích fotovoltaických systémov na účinnosť premeny slnečnej energie

Garant: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Polohovacie jednotky prispievajú k výraznému zvýšeniu účinnosti fotovoltaických článkov. Pre svoju prácu však potrebujú energiu, ktorá znižuje účinnosť celého fotovoltaického systému a táto energia je závislá výraznou mierou od použitých riadiacich algoritmov. Projekt bude zameraný na zistenie vplyvu použitých algoritmov riadenia polohovacieho systému fotovoltaických článkov na celkovú účinnosť systému. Zo stanoveného cieľa vyplýva potreba merať intenzitu dopadajúceho slnečného žiarenia, teplotu z dôvodu kompenzácie jej vplyvu na účinnosť fotovoltaických článkov, elektrickú energiu na výstupe a energiu spotrebovanú riadiacou jednotkou.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracoviště:Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikace projektu:1/0517/15
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:01. 01. 2015
Datum ukončení projektu:01. 01. 2015
Počet pracovníků projektu:12
Počet oficiálních pracovníků projektu:0