Projekty

Vplyv navigačných algoritmov dvojosích polohovacích fotovoltaických systémov na účinnosť premeny slnečnej energie

Garant: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Polohovacie jednotky prispievajú k výraznému zvýšeniu účinnosti fotovoltaických článkov. Pre svoju prácu však potrebujú energiu, ktorá znižuje účinnosť celého fotovoltaického systému a táto energia je závislá výraznou mierou od použitých riadiacich algoritmov. Projekt bude zameraný na zistenie vplyvu použitých algoritmov riadenia polohovacieho systému fotovoltaických článkov na celkovú účinnosť systému. Zo stanoveného cieľa vyplýva potreba merať intenzitu dopadajúceho slnečného žiarenia, teplotu z dôvodu kompenzácie jej vplyvu na účinnosť fotovoltaických článkov, elektrickú energiu na výstupe a energiu spotrebovanú riadiacou jednotkou.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikácia projektu:
1/0517/15
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:
01. 01. 2015
Počet pracovníkov projektu:
12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0