Projekty

Sledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v poľnohospodárskej a dopravnej technike pri aplikácii kondicionéru v palivách a v biopalivách získaných z poľnohospodárskej produkcie

Garant: doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na aplikáciu kondicionéru do uhľovodíkových palív a biopalív, určených pre pohon spaľovacích motorov. Po návrhu a realizácií skúšobných zariadení budú uskutočnené merania podľa navrhnutých metodík. Pozornosť bude upriamená hlavne na meranie limitovaných emisií CO, HC, NOx a pevných častí ako aj nelimitovaných emisií CO2, NO, NO2, SO2. Pri meraniach bude využívaná norma ISO8178-4, ktorá špecifikuje postupy pre meranie a zhodnotenie plynných a pevných výfukových emisií pre spaľovacie motory. Na základe nameraných výsledkov bude možné stanoviť množstvo ako aj hodnotu jednotlivých zložiek emisií a tieto porovnať s maximálnymi prípustnými hodnotami. Taktiež bude možné posúdiť vplyv kondicionéru na technické a ekologické parametre spaľovacieho motora.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Identifikácia projektu:1/0370/15
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:10. 01. 2015
Počet pracovníkov projektu:14
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0