Projekty

Hodnotenie rizika bioprístupnosti vybraných potenciálne toxických prvkov z kontaminovaných sedimentov v oblasti výrazne zaťaženej antropogénnou činnosťou

Garant: doc. RNDr. Jana Urminská, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Zámerom vedeckého projektu bude analyzovať sedimenty vybraných vodných nádrží Piargskej skupiny bansko-štiavnického regiónu (Počúvadlo, Malá a Veľká Richňava, Windšachta). Charakterizovať a analyzovať chemický stav sedimentov modelového územia vybraných vodných nádrží CHKO Štiavnické vrchy. Stanoviť celkové koncentrácie As, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, ich potenciálne mobilizovateľné formy a predovšetkým, mobilné formy rizikovo dominantných prvkov v týchto sedimentoch. Výstupom projektu bude návrh systému opatrení zníženia rizikového vplyvu potenciálne toxických prvkov vo vybranom prírodnom prostredí CHKO Štiavnické vrchy.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)
Identifikace projektu:1/0003/15
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2015
Datum ukončení projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:
7
Počet oficiálních pracovníků projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
navrhovateľ a garant