Projekty

Racionalizácia pestovateľského systému slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) a repy cukrovej (Beta vulgaris conv. altissima Doell.), s dôrazom kladeným na klimatické zmeny, optimalizáciu produkčného procesu, množstvo a kvalitu produkcie.

Garant: doc. Ing. Ivan Černý, PhD.

Základní informace
   Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na racionalizáciu produkčného procesu slnečnice ročnej a repy cukrovej, vo vzťahu k eliminácii negatívnych dopadov klimaticky meniacich sa podmienok prostredia na výslednú kvantitu a kvalitu produkcie. Zhodnotenie úrovne produkčného potenciálu biologického materiálu slnečnice ročnej a repy cukrovej vo vzťahu k fyziologickým parametrom produkčného procesu PRI; NDVI, pestovateľskému prostrediu, výžive a hnojeniu v interakcii na organo - minerálny substrát Alginit, biologicky aktívne látky a ich podielu na výslednej produkcii. Stanovenie kvalitatívnych parametrov produkcie na potravinárske využitie.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
Identifikace projektu:
1/0093/13
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2013
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:
12
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0