Projekty

Efektívnejšie využitie domácich zdrojov a energie vo výžive zvierat vo vzťahu ku konverzii živín a produkcii bezpečných potravín

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zvýšiť efektívnosť transformácie živín a energie vo výžive vysokoprodukčných zvierat na kvalitné a bezpečné živočíšne produkty optimalizáciou ich príjmu z rôznych zdrojov domácej proveniencie. Zlepšením utilizácie živín dosiahnuť zníženie strát energie a vylučovania dusíka a fosforu do prostredia. U prežúvavcov kombinovať produkčné objemové krmivá s využitím potravinárskych zvyškov a plodín spracovávaných na bioenergetické účely. Riešiť efektívne metódy konzervácie krmív a kŕmnych dávok pre zníženie strát energie a zabezpečenia ich hygienickej kvality. Vo výžive monogastrických zvierat zvýšiť konverziu živín kŕmnych zmesí zlepšením využitia potenciálnej energie a minerálnych látok využitím produktov biotechnológií.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Identifikácia projektu:1/0610/08
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0