Projekty

Konzervovanie a úprava krmív

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Vysokoškolská učebnica z konzervovania a úpravy krmív pre študijné programy poľnohospodárskeho zamerania, programov celoživotného vzdelávania a pôdohospodársku prax. Obsahom vysokoškolskej učebnice budú tematické časti zaoberajúce sa významom konzervovaných krmív v živočíšnej produkcii, spôsobmi konzervovania objemových a jadrových krmív, silážovaním, živinami stimulujúcimi konzervačnú fermentáciu, pufračnou kapacitou krmovín, živinovým zložením silážnych plodín, tendenciami v zmene obsahu živín u sacharidových a bielkovinových objemových krmív, technologickými faktormi ovplyvňujúcimi kvalitu silážovaných krmív, silážnymi aditívami, spôsobmi sušenia krmív a faktormi ovplyňujúcimi kvalitu suchých objemových krmív.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Identifikácia projektu:
002SPU-4/2012
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:
5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0