Projekty

Letná škola bezpečnosti potravín

Garant: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

Základní informace   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt sa zaoberá prípravou modulu letnej školy Bezpečnosti potravín, ktorá bude slúžiť pre rozvoj ďalšieho vzdelávania pracovníkov úradnej kontroly potravín a pracovníkov potravinárskeho priemyslu zabezpečujúcich systém vlastných kontrol. V projekte sa rieši problematika definovania obsahového zamerania letnej školy, vzájomnej spolupráce, vytvorenie štruktúry a skladby prednáškových blokov, vytvorenie systému overovania vedomostí a udeľovania osvedčení. Špecifikujú sa požiadavky na frekventantov, na informačné databázy a na organizačno-technické zabezpečenie.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Identifikace projektu:049SPU-4/2011
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2011
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2013
Počet pracovníků projektu:
9
Počet oficiálních pracovníků projektu:0