Projekty

Letná škola bezpečnosti potravín

Garant: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

Základné informácie
   
   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt sa zaoberá prípravou modulu letnej školy Bezpečnosti potravín, ktorá bude slúžiť pre rozvoj ďalšieho vzdelávania pracovníkov úradnej kontroly potravín a pracovníkov potravinárskeho priemyslu zabezpečujúcich systém vlastných kontrol. V projekte sa rieši problematika definovania obsahového zamerania letnej školy, vzájomnej spolupráce, vytvorenie štruktúry a skladby prednáškových blokov, vytvorenie systému overovania vedomostí a udeľovania osvedčení. Špecifikujú sa požiadavky na frekventantov, na informačné databázy a na organizačno-technické zabezpečenie.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Identifikácia projektu:
049SPU-4/2011
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:
9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0