Projects

Letná škola bezpečnosti potravín

Supervisor: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

Basic information   Workers
   
Time schedule
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Projekt sa zaoberá prípravou modulu letnej školy Bezpečnosti potravín, ktorá bude slúžiť pre rozvoj ďalšieho vzdelávania pracovníkov úradnej kontroly potravín a pracovníkov potravinárskeho priemyslu zabezpečujúcich systém vlastných kontrol. V projekte sa rieši problematika definovania obsahového zamerania letnej školy, vzájomnej spolupráce, vytvorenie štruktúry a skladby prednáškových blokov, vytvorenie systému overovania vedomostí a udeľovania osvedčení. Špecifikujú sa požiadavky na frekventantov, na informačné databázy a na organizačno-technické zabezpečenie.
Kind of project:KEGA ()
Department:
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
Project identification:
049SPU-4/2011
Project status:Completed
Project start date :01. 01. 2011
Project close date:
31. 12. 2013
Number of workers in the project:
9
Number of official workers in the project:
0