Projekty

Štúdium tkanivovej distribúcie, biochemických vlastností a funkcie CD molekúl v reprodukčnom procese hovädzieho dobytka

Garant: prof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Jeho cieľom bude štúdium expresie a lokalizácie CD molekúl na pohlavných bunkách a tkanivách hovädzieho dobytka s využitím monoklonových protilátok. Na Ústave biochémie a genetiky živočíchov (Oddelenie imunogenetiky) bola zavedená hybrídómová technika a pripravená sada monoklonových protilátok Využitím týchto a ďalších protilátok určujúcich molekuly gamét budeme študovať expresiu týchto molekúl, ich prípadnú kolokalizáciu a funkciu v medzíbunkovej interakcii spermia-oocyt pomocou protilátkovej blokácie, v snahe prispieť k objasňovaniu
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
Identifikace projektu:
2/0006/12
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2012
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0