Projekty

Geneticko-plemenárske parametre v selekcii hospodárskych zvierat.

Garant: prof. Ing. Marko Halo, PhD.

Základní informace   Pracovníci   Financování      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na stanovenie geneticko-plemenárskych parametrov exteriéru a výkonnosti v hodnotení úžitkovosti koní plemien slovenský teplokrvník, hucul a norik muránsky. V rámci komplexného hodnotenia faktorov vplývajúcich na výkonnosť koní, budeme analyzovať správanie sa koní. Z výsledkov stanovíme behaviorálnu charakteristiku koní podľa vybraných prvkov správania sa počas testu reakcie na neznámy podnet. V rámci riešenia výskumnej úlohy s pomocou využitia ultrasonografického prístroja získame originálne výsledky merania morfometrických štruktúr vemien a ceckov kráv jednotlivých plemien dobytka v podmienkach Slovenska.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracoviště:Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2012
Datum ukončení projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0