Projekty

Kryouchovávanie živočíšnych genetických zdrojov na Slovensku

Garant: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

Základné informácie   Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom predkladaného projektu je optimalizácia niektorých metodík získavania, kryouchovávania a hodnotenia kvality embryí a kmeňových buniek prioritne tých plemien hospodárskych zvierat, ktorých počet jedincov na základe monitoringu pokladáme za ohrozený či rizikový. Medzi takéto plemená patria aj pinzgauský dobytok, dve plemená králikov (nitriansky a zoborský králik) a jedno plemeno sliepok (oravka). Získané výsledky na FBP SPU umožnia rozšíriť kryouchovávaný biologický materiál v živočíšnej génovej banke, perspektívne budovanej na spoluriešiteľskom pracovisku VÚŽV NPPC Nitra (Výskumný ústav živočíšnej výroby, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Nitra).
Druh projektu:
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR ()
Pracovisko:
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Identifikácia projektu:
APVV-14-0043
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2015
Dátum ukončenia projektu:
30. 06. 2018
Počet pracovníkov projektu:
3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0