Projekty

Vývoj referenčných materiálov a metód pre kontrolu kvality a bezpečnosti mlieka a mliečnych výrobkov

Garant: Ing. Peter Zajác, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Mlieko a mliečne výrobky podliehajú pravidelnej kontrole za účelom zistenia kvalitatívnych parametrov ako je obsah tuku, bielkovín, beztukovej sušiny. Určenie správnych hodnôt týchto kvalitatívnych parametrov vo vzorkách surového mlieka má obrovský ekonomický význam pre farmárov, mliekarenské prevádzky ako aj pôdohospodársku platobnú agentúru. Stanovenie zloženia mlieka sa rutinne vykonáva pomocou prístrojov pracujúcich na princípe infračervenej spektrofotometrie s Fourierovou transformáciou, ktoré vyžadujú pravidelnú kalibráciu a kontrolu.
Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Identifikácia projektu:APVV-14-0328
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 07. 2015
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2019
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0