Projekty

Začlenenie laboratória OZE do vzdelávacieho procesu formou multimediálneho interaktívneho webového rozhrania

Garant: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
V rámci projektu bol vytvorený internetový portál "Obnoviteľné zdroje energie" venovaný problematike obnoviteľných zdrojov energie (www.oze.stuba.sk). Nosnými časťami portálu sú sekcie pre učiteľov, študentov základných a stredných škôl a verejnosť. Vytvorený portál propaguje vzdelávacie aktivity ako aj e-learningové a popularizačné moduly (Energia Zeme, Sila vetra, Biomasa, Vodná energia). Pre študentov stredných a vysokých škôl boli vytvorené e-learningové moduly zamerané na problematiku elektroenergetiky. Súčasťou portálu sú aj vytvorené hry pre študentov základných škôl zaoberajúce sa problematikou OZE. Žiaci majú možnosť hravou formou sa niekoľkými spôsobmi dozvedieť prvé informácie z oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Tí skúsenejší sa k informáciám môžu preklikať prostredníctvom hry "Energy robot", v ktorej vedú robota prostrediami s rôznymi zdrojmi energie, musia ho pravidelne nabíjať a prekonávať prekážky. K dispozícii je aj online hra "Solaris" a na stiahnutie jednoduché doplňovačky a osemsmerovky využívajúce vedomosti získané v rámci interaktívneho vzdelávacieho modulu. Na portáli sú k dispozícii informácie o exkurziách a o možnostiach štúdia energetiky na vysokej škole. Pre tieto potreby bolo spracované informačné video o študijnom programe Elektroenergetika. Súčasťou projektu bolo aj Laboratórium OZE, ktoré slúži potrebám výskumu a edukačného procesu, zameraného na energetické zdroje, nekonvenčné zdroje a premeny energie. Laboratórium dáva priestor na tvorivú činnosť nielen v rámci prác študentov univerzít, ale ponúka možnosť aj pre základné a stredné školy, či už vo forme exkurzií alebo po dohode s našimi pracovníkmi je tu možnosť pre žiakov najmä posledných ročníkov stredných škôl participovať na meraniach, alebo priamo si navrhnúť vlastné merania, pozorovania a projekty.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie (TF)
Identifikácia projektu:
3/7248/09
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0