Projekty

Potenciál UAV technológií pri zvyšovaní efektívnosti zisťovania objemových zmien veľkokapacitných skládok

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predmetom predkladaného projektu je monitorovanie meniacich sa objemov rôznych skládok a háld materiálu v reálnych podmienkach. Na meranie objemov bude použitých viacero v súčasnosti využívaných metód, akými sú geodetické meranie a terestrické meranie laserovým skenerom. Inováciou bude možnosť fotogrametrie za použitia UAV (unmanned aerial vehicle), t. j. bezpilotného zariadenia, a použitie laserového skenera, ktorý bude súčasťou UAV technológie. Obdobné merania za pomoci bezpilotných lietajúcich zariadení sa v našich podmienkach zatiaľ komerčne takmer vôbec nevyskytujú. Projekt rieši aj meranie výkonnosti data processingu, konkrétne TIN a GRID modelov.
Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Identifikácia projektu:APVV-14-0860
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 07. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0