Projekty

Revitalizácia malých poľnohospodárskych fariem na pestovanie energetických rastlín a produkciu biomasy

Garant: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Výsledkom projektu bude model revitalizovanej poľnohospodárskej farmy so začlenením pestovateľskej plochy na produkciu biomasy pre energetické účely s cieľom podporiť a rozvíjať podnikanie v danej oblasti na Slovensku a v Srbsku ako príkladov členského štátu EÚ na jednej strane a kandidátskeho štátu na strane druhej.
Druh projektu:APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ ()
Pracovisko:Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.zodpovedný riešiteľ