Projekty

Podpora teoretických vedomostí a praktických zručností študentov pri výučbe predmetov Potravinárska mykológia a Mikrobiológia potravín

Garant: prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.

Základné informácie   
   
Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cieľom projektu bola príprava nových učebných textov Mikrobiológia potravín a Potravinárska mykológia, úprava sylabov pre predmet Potravinárska mykológia. Ďalej sme rozšírili zbierku vláknitých mikroskopických húb o nové izoláty, ktoré sú a budú využívané pri vedeckej práci riešiteľov projektu, ale aj pri riešení záverečných prác študentov na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia. Zmodernizovali sme prístrojové vybavenie (mikroskopy, digestor, pipety a pod.) a materiálne vybavenie, ktoré slúži pri praktickej výučbe predmetov. Ďalšie publikované výstupy poskytujú najnovšie vedecké poznatky z oblasti mikrobiológie (mykológie) potravín a surovín využívaných na výrobe potravín a môžu byť využité pri vypracovávaní záverečných prác študentov na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikácia projektu:015SPU-4/2015
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
08. 04. 2015
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0