Projekty

Hodnoteie zdravotných rizík vyplývajúcich z konzumácie jedlých lesných plodov z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska

Garant: Ing. Július Árvay, PhD.

Základné informácie
   Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt je zameraný na získavanie nových poznatkov o úrovni geogénno - technogénnej kontaminácie vybraných lesných oblastí Slovenskej republiky vybranými ťažkými kovmi v substráte) a v jedlých lesných plodoch. Oblasti budú vyberané na základe úrovne a charakteru kontaminácie životného prostredia. Na základe získaných výsledkov obsahov sledovaných kontaminantov v jednotlivých zložkách ŽP budeme definovať bioakumulačnú schopnosť jednotlivých vzoriek lesných plodov a následne zisťovať úroveň prekročenia povolených tolerovateľných týždenných príjmov. Vstupnými údajmi budú predpokladané týždenné príjmy jednotlivých potravinových komodít jednou osobou v Slovenskej republike.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Katedra chémie (FBP)
Identifikácia projektu:
VEGA 1/0235/16
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:
10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0