Projekty

Krajinno-ekologické aspekty reorganizácie krajiny

Garant: doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Položíme si otázky: Prečo takmer žiadny z navrhnutých krajinno-ekologických projektov (biocentrá, biokoridory, interakčné prvky) nie je doposiaľ realizovaný? Prečo aj kvalitne spracované štúdie končia v "šuplíkoch" a nedočkajú sa implementácie na vidieku? Ďalej, poukážeme na dôvody, pokúsime sa nájsť vzťahy medzi krajinno-ekologickými aspektmi a vlastníckymi charakteristikami. Spomenieme nástroje (najmä pozemkové úpravy, PÚ), ktoré postupne, ale veľmi pomaly menia svoje strategické ciele smerom k environmentálnym otázkam.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Identifikácia projektu:1/0673/16
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Jakub Pagáč, PhD.riešiteľ
Ing. Andrea Matuškovičováadministratíva
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.garant
Ing. Jozef Halva, PhD.riešiteľ
Ing. Ľubomír Konc, PhD.riešiteľ
Ing. Mária Tárníková, PhD.riešiteľ
Ing. Karol Šinka, PhD.zástupca