Projekty

Intenzifikácia kvality vzdelávania v oblasti Reprodukčnej biológie a toxikológie

Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Reprodukcia zvierat a človeka je najdôležitejší biologický proces v zachovaní existencie druhov, vývoji humánnej a veterinárnej medicíny, v biotechnológiách živočíchov, asistovanej reprodukcii a v ďalších odboroch. Navyše je to veľmi zložitý proces z hľadiska nielen počtu zapojených procesov, ich regulátorov, ktoré môžu byť v určitej miere ovplyvnené mnohými toxickými aspektami, ale aj ich vzájomných vzťahov. Navrhnutý projekt je zameraný na sumarizáciu študijného materiálu a prípravu modernej učebnice s multimediálnym DVD "Reprodukčná biológia a toxikológia" pre študentov II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:
011SPU-4/2016
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0