Projekty

Multimediálna podpora výučby predmetu Úpravy a revitalizácie tokov

Garant: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na vytvorenie modulov multimediálnej podpory výučby predmetu Úpravy a revitalizácie tokov. Štruktúra výstupov vytvorí komplexný výučbový balík, ktorý v podobe multimediálnych prezentácií, výukového hypermédia publikovaného na webovej stránke a elektronickej hypertextovej učebnice riešených úloh riečneho inžinierstva zefektívni vyučovací proces a zároveň odbornej verejnosti poskytne zdroj najnovších poznatkov z oblasti úprav a revitalizácií vodných tokov.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Identifikácia projektu:004SPU-4/2016
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.metodický riešiteľ