Projekty

Využitie veterného tunela pri testovaní laboratórnych podmienok intenzity veternej erózie vplyvom zmeny vegetačného pokryvu pôdy

Garant: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.

Základní informace
   Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt je zameraný na vytvorenie modelu kontroly a meranie intenzity veternej erózie pomocou veterného tunela. Pomocou simulácii s rôznym typom vegetačného krytu a druhov pôdy budeme sledovať intenzitu veternej erózie v laboratórnych podmienkach. Pomocou už skonštruovaných deflametrov nadväzujúc na VEGA 1/0050/12 budeme priamo v teréne merať intenzitu veternej erózie. Výsledkom bude spresnenie výpočtov intenzity veternej erózie na poľnohospodárskej pôde v súvislosti s prísnejšou limitnou hodnotou pre účely kontroly tohto degradačného javu v krajine.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:
02. 01. 2016
Počet pracovníků projektu:
6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0