Projekty

Modely riadiacich algoritmov autonómnych mobilných robotov v rastlinnej výrobe

Garant: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom je odstrániť nedostatky v riadiacich a navigačných algoritmov súčasných autonómnych strojov a ich efektivitu demonštrovať na praktickom modeli autonómneho robota v rastlinnej výrobe. Človek nebude vystavený pôsobeniu chemických látok pri postrekoch.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikácia projektu:1/0868/16
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:01. 01. 2016
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:12

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.Vedúci projektu
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.Zástupca vedúceho projektu
Ing. František Adamovský, PhD.Spoluriešiteľ
Ing. Bohumír Brachtýr, PhD.Spoluriešiteľ
Ing. Štefan KoprdaSpoluriešiteľ
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.Spoluriešiteľ
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.Spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Pap, PhD.Spoluriešiteľ
Ing. Stanislav Paulovič, PhD.Spoluriešiteľ
Ing. Ondrej Takáč, PhD.Spoluriešiteľ
Ing. Ladislav Tóth, PhD.Spoluriešiteľ
Ing. Miroslava PapováTechnický pracovník