Projekty

Návrh technológie na znižovanie emisií zo živočíšnej výroby a zo spaľovania biologických materiálov

Garant: prof. Ing. Roman Gálik, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt si kladie za cieľ navrhnúť technológiu na znižovanie emisií zo živočíšnej výroby a zo spaľovania biologických materiálov, zhodnotiť kvalitu ovzdušia v ustajňovacom objekte a jej vplyv na stav podstielky, zmapovať účinky vybraných fyzikálnych faktorov na životné prostredie pri zhutňovaní a spaľovaní biologických materiálov, vrátane dopadov šírenia hluku a vibrácií. Pri získavaní využiteľnej energie bude pozornosť zameraná hlavne na produkciu CO2 a NOx, ktoré sú najrozšírenejšími plynmi spôsobujúce skleníkový efekt. Analyzované budú biologické materiály zo živočíšnej výroby a to slamy a separát z hnojovice hovädzieho dobytka. Súčasťou projektu je vykonanie materiálovej a energetickej analýzy spracovania týchto materiálov.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Identifikácia projektu:1/0809/16
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:01. 01. 2016
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0