Projects

Process elektronization of grants monitoring involving students in the form of startups

Supervisor: RNDr. Darina Tóthová, PhD.

Basic information
   
Workers
   
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Realizáciou projektu sa dosiahne cieľový stav, v ktorom bude na základe analýzy aktuálnych procesov interných grantov na univerzite, ako aj procesov podávania projektov v rámci výziev grantových agentúr a modulu na evidenciu projektov, rozšírená evidencia na komplexné spracovanie životného cyklu projektov na univerzite. Sekundárnym cieľom bude zapojenie študentov do tvorby výskumných projektov. Dôležitou úlohou bude vyriešenie prepojenia s univerzitným informačným systémom, aby sa odstránilo duplicitné vkladanie základných informácií, ale zároveň aby sa aj sprehladnil systém na vnútornú evalváciu aktivít zamestnancov. Systém bude prepojený aj na centrálny register zamestnancov.
Kind of project:
Rozvojový projekt IT ()
Department:
Centre of Information Technologies (FEM)
Project status:
Rejected
Project start date :
01. 09. 2015
Project close date:
31. 12. 2015
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:
0