Projekty

Genetika a epigenetika produkcie ovčieho mlieka na Slovensku.

Garant: prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.

Základné informácie
   
Pracovníci   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Chov oviec na produkciu mlieka je v súčasnom období hlavným chovateľským zámerom fariem nielen na Slovensku ale aj iných krajinách. Mlieko má takto rozhodujúce postavenie v ekonomike týchto podnikov a fariem. Cenu mlieka ovplyvňuje mnoho faktorov, kde najdôležitejším sa javí jeho kvalita odrážajúca predovšetkým zdravie mliečnej žľazy - mastitída. V súčasnom období sa zdravotný stav vemena bahníc v súvislosti s mastitídou nesleduje, pretože nie sú jasné fyziologické kritéria pre posúdenie zdravia vemena ako je tomu pri kravách. Zdravotný stav vemena bahníc je rizikom nielen pre konzumenta, spracovateľa ale aj pre samotnéhochovateľa. Projekt sa venuje súčasnému stavu zdravia vemena bahníc prostredníctvom mikrobiologického monitoringu mlieka z cisterien na čo najväčšom počte podnikov.
Druh projektu:
Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ), Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikácia projektu:
APVV-15-0072
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2016
Dátum ukončenia projektu:28. 06. 2020
Počet pracovníkov projektu:
9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:8

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.garant
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
Ing. Martina Pšenková, PhD.riešiteľ
prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.riešiteľ
riešiteľ
Ing. Kristína Tvarožková
riešiteľ