Projekty

Otvorený vzdelávací a informačný cyklus o pozemkových úpravách a ich aspektoch s medzirezortným zastrešením

Garant: doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt sa orientuje na etablovanie uceleného vzdelávacieho a informačného systému, ktorý sa bude venovať rôznym aspektom pozemkových úprav (PÚ) v spojení so vzdelávaním tak odborníkov ako aj širokej zainteresovanej verejnosti, poskytovaním informácií o projektoch, propagácií a podpore rozhodovania. Pokryté budú vzdelávacie okruhy a aktivity ako vzorové modely, učebné pomôcky, výkladový slovník pojmov, obrazový katalóg zariadení a opatrení, podpora elearningu, jednoduché mentálne vzdelávacie modely.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Identifikácia projektu:
008SPU-4/2017
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Ing. Andrea Matuškovičováadministratíva
zástupca
Ing. Jozef Halva, PhD.riešiteľ
riešiteľ
pomocník
Ing. Jakub Pagáč, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
garant
Mgr. Rastislav Muchariešiteľ
Ing. Karol Šinka, PhD.riešiteľ