Projekty

Analýza modelov výkonu verejných služieb na úseku stavebného poriadku z hľadiska technickej efektívnosti, efektívnej veľkosti a priestorovej alokácie úradov

Garant: doc. Ing. Peter Fandel, CSc.

Základné informácie   Pracovníci   Výsledky      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je analyzovať dopad zriaďovania SsÚ na efektívnosť výkonu služieb,prostredníctvom ukazovateľov technickej efektívnosti ako ukazovateľa celkovej efektívnosti,efektívnosti z rozsahu ako ukazovateľa optimálneho rozsahu úradu pre dosahovanie maximálnej produktivity,efektívnosti z veľkosti ako ukazovateľa potenciálu pri spájaní obcí a optimálnej priestorovej alokácie úradov ako potenciálu zlepšenia efektívnosti z pohľadu obsluhovanej populácie.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
Identifikácia projektu:1/0190/17
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7
Počet výsledkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Peter Fandel, CSc.Vedúci projektu
prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.Zástupca vedúceho projektu
Ing. Mária Tárníková, PhD.Riešiteľka
Ing. Lucia Gabríny, PhD.Riešiteľka
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.Riešiteľka
Ing. Ivana LichnerováRiešiteľka
Ing. Kristína Mandalová, PhD.Riešiteľka