Projekty

Inovácia vzdelávacieho procesu v oblasti hydropedológie s implementáciou excelentného centra do procesu výučby

Garant: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je spracovať novú učebnicu hydropedológie s multimediálnou prílohou, v ktorej bude ukážka jednotlivých meraní v digitálnej forme (video a audio záznam, fotografie a pod.). Ďalej je snahou riešiteľského kolektívu inovovať a aktualizovať web portál "Hydrophysics" na http:// fzki.uniag.sk/hydrophysics/ s dátovým a edukatívnym obsahom zameraným hlavne na matematické modelovanie vodného režimu pôd, ktorý je prevádzkovaný členmi riešiteľského kolektívu a určený pre študentov a odbornú verejnosť.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Identifikácia projektu:019SPU-4/2017
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0