Projekty

Postoje mladých ľudí k sebazamestnávaniu

Garant: doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Základné informácie
   Pracovníci   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra spoločenských vied (FEM)
Identifikácia projektu:1/0685/17
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
10

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.vedúci projektu
Ing. Martina Hanová, PhD.zástupca vedúceho projektu
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
PhDr. Anna Mravcová, PhD.riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ