Projekty

PODPORA ZVYŠOVANIA KVALITY TRHU S POTRAVINAMI A POTRAVINOVEJ BEZPEČNOSTI PROSTREDNÍCTVOM SLEDOVANIA, HODNOTENIA A GENEROVANIA INOVÁCIÍ PRI PRODUKCII A DISTRIBÚCII POTRAVÍN

Garant: doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Náročnosť problematiky výziev témy projektu determinuje nielen atraktívnosť, ale predovšetkým náročnosť na vedeckú úroveň projektu a hlavne adekvátnu kombináciu vedeckých selektovaných metód aplikovaných pri riešení projektu. Odôvodnenie vedeckosti či už úrovne alebo podstaty metód je daná aktuálnosťou, nevyhnutnosťou pokrytia deficitu adekvátneho flexibilného správania, vyplývajúcou z kritického stavu v praxi, chýbajúcou teoretickou databázou, chýbajúcou inštitucionálnou gesciou, chýbajúcou kreatívnou a efektívnou spoluprácou všetkých zodpovedných zaangažovaných subjektov (výskumných, edukačných, kontrolných a koordinačných).
Druh projektu:APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky)
Pracovisko:Katedra manažmentu (FEM)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:14. 11. 2016
Dátum ukončenia projektu:13. 02. 2018
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0