Projekty

Hydropedologické a biohydrologické aspekty zvyšovania reziliencie agroekosystémov

Garant: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Viacero aktuálnych strategických priorít Európskej únie smeruje k podpore prírodných a nízko-uhlíkových technológií, ktoré dokážu zvýšiť adaptačnú schopnosť a rezilienciu agro-ekosystémov a iných zraniteľných oblastí voči dopadom globálnej klimatickej zmeny. Biouhlie je človekom vyrobený materiál organického pôvodu, ktorý vzniká termochemickou konverziou biomasy, pri produkcii biogénnych palív. Energetické využívanie biomasy na Slovensku má veľký potenciál, ktorý vychádza predovšetkým z geografických daností krajiny. V projekte sú analyzované možnosti zvyšovania reziliencie ekosystémov závislých od prístupnosti pôdnej vody aplikáciou tuhej frakcie produktov termochemického rozkladu biomasy, teda biouhlia.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracoviště:Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Identifikace projektu:2/0053/18
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:24. 04. 2017
Datum ukončení projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:0