Projekty

Hydropedologické a biohydrologické aspekty zvyšovania reziliencie agroekosystémov

Garant: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Viacero aktuálnych strategických priorít Európskej únie smeruje k podpore prírodných a nízko-uhlíkových technológií, ktoré dokážu zvýšiť adaptačnú schopnosť a rezilienciu agro-ekosystémov a iných zraniteľných oblastí voči dopadom globálnej klimatickej zmeny. Biouhlie je človekom vyrobený materiál organického pôvodu, ktorý vzniká termochemickou konverziou biomasy, pri produkcii biogénnych palív. Energetické využívanie biomasy na Slovensku má veľký potenciál, ktorý vychádza predovšetkým z geografických daností krajiny. V projekte sú analyzované možnosti zvyšovania reziliencie ekosystémov závislých od prístupnosti pôdnej vody aplikáciou tuhej frakcie produktov termochemického rozkladu biomasy, teda biouhlia.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Identifikácia projektu:
2/0053/18
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
24. 04. 2017
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:
5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0