Projekty

Digitálne edukačné aplikácie z matematiky

Garant: doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.

Základné informácie
   Pracovníci   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Digitálne edukačné aplikácie majú potenciál byť užitočným študijným prostriedkom pri aktívnom spracovaní poznatkov a vytváraní trvalých vedomostí z matematiky. Potreba prípravy elektronických študijných materiálov vychádza zo súčasnej situácie v univerzitnom vzdelávaní, ktoré sa okrem kontaktnej výučby realizuje aj vo forme samostatného štúdia prostredníctvom moderných vzdelávacích metód. Preto sme sa v projekte zamerali na implementáciu digitálnych edukačných aplikácií do matematického vzdelávania na univerzitnom stupni štúdia.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra matematiky (FEM), Katedra jazykov (FEM)
Identifikácia projektu:
029SPU-4/2018
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:
13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
13

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
garant
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD.
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD.riešiteľ
Ing. Miriam Pietriková, PhD.riešiteľ
administratíva