Projekty

Implementácia e-vzdelávania vo výučbe profilových predmetov modulu Odpadové hospodárstvo na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva

Garant: Ing. Anna Báreková, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Odpadové hospodárstvo je dynamicky sa rozvíjajúca disciplína, v ktorej prebiehajú pomerne časté zmeny v legislatíve a do praxe sa zavádza každoročne niekoľko nových technológií. Z tohto dôvodu je potrebná neustála aktualizácia študijných materiálov, čo umožňuje práve forma e-vzdelávania. Predkladaný projekt je zameraný na vytvorenie a publikovanie on-line kurzov k trom povinne voliteľným predmetom vyučovaným v module Odpadové hospodárstvo v rámci inžinierskeho študijného programu Krajinné inžinierstvo na FZKI SPU v Nitre. Cieľom projektu je poskytnúť užívateľom/študentom prostredníctvom práce v e-learningovom prostredí prístup k aktuálnym študijným materiálom, vypracovávanie zadaní, semestrálnych prác a projektov a testovanie vlastných vedomostí.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Identifikace projektu:
035SPU-4/2018
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Anna Báreková, PhD.
vedúci projektu
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
riešiteľ projektu
zástupca vedúceho projektu