Projekty

Aplikácia moderných biotechnologických metód za účelom zachovania genetických zdrojov rastlín

Garant: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom práce bude verifikovať a charakterizovať významné genetické zdroje (obilniny, strukoviny, pseudocereálie) modernými biotechnologickými metódami. Vyhľadávať a hodnotiť sa bude variabilita v mikrosatelitných sekvenciách genómu so zameraním sa na hospodársky významné gény. Aplikácia Scot markerov a markerov na báze molekúl miRNA je originálnym a efektívnym nástrojom genomickej charakteristiky genetických zdrojov z hľadiska biodiverzity. Proteomické analýzy 2-DE budú viesť k modelovaniu bielkovinových máp a následnou analýzou peptidov hmotnostnou spetrometriou MALDI-TOF-SM se budú detegovať antinutričné a alergénne bielkoviny. Riešenie projektu smeruje k vytvoreniu deskriptorov biodiverzity analyzovaných plodín pre využitie v MAS a v potravinárstve.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Identifikácia projektu:1/0246/18
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0