Projekty

Výskum alternatívnych navigačných algoritmov na riadenie autonómnych robotov v rastlinnej výrobe

Garant: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá problematikou navigácie a riadenia konkrétneho typu mobilného robota, ktorý je schopný v podmienkach in situ rastlinnej výroby vykonávať polohovo orientovaný pracovný úkon so znalosťou svojej aktuálnej orientácie a pozície. Predbežné skúšky funkčného vzoru sa budú uskutočňovať v laboratórnych podmienkach a po zhotovení modelu budú algoritmy overené v exteriéri. Cieľom je odstrániť nedostatky v riadiacich a navigačných algoritmov súčasných autonómnych strojov a ich efektivitu demonštrovať na praktickom modeli autonómneho robota v rastlinnej výrobe. Človek nebude vystavený pôsobeniu chemických látok pri postrekoch a prácam v nebezpečných priestoroch.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikácia projektu:1/0720/18
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0