Projekty

Podpora teoretických vedomostí a praktických zručností študentov pri výučbe predmetov Mykológia a Potravinárska mykológia

Garant: prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Pri poslednej akreditácii bola navrhnutá a schválená zmena kreditov pre predmety Mykológia a Potravinárska mykológia z 4 kreditov na 6. Z toho vyplynula potreba aktualizácie obsahovej náplne predmetov ako aj zabezpečenie novou študijnou literatúrou (Mykológia). Pri výuke týchto predmetov bude využívaná aj učebná pomôcka Atlas potravinársky a biotechnologicky významných vláknitých mikroskopických húb (CD). Táto učebná pomôcka bude zohľadňovať najnovšie poznatky z oblasti identifikácie vláknitých mikroskopických húb a okrem vyučovacieho procesu môže byť využiteľná aj pri práci v mykologických a mikrobiologických laboratóriách. Zároveň budú zmodernizované laboratóriá slúžiace na výučbu uvedených predmetov (zabezpečenie nových mikroskopov, pracovných pomôcok a pod.).
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikácia projektu:
KEGA 015SPU-4/2018
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0