Projects

Food security in transition countries

Supervisor: Ing. Eva Bieleková, PhD.

Basic information
   
   
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Viac ako 800 miliónov ľudí celosvetovo trpí podvýživou. Téma potravinovej bezpečnosti je zvlášť relevantná pre rozvojové krajiny, kde je populácia viac ohrozená hladom a podvýživou, ale ekonomická stagnácia a rastúce ceny potravín môžu významne ovplyvniť potravinovú bezpečnosť domácností s nízkymi príjmami a iných marginalizovaných skupín aj v rozvinutých a tranzitívnych krajinách. Cieľom projektu je zhodnotiť rôzne aspekty potravinovej bezpečnosti v krajinách strednej a východnej Európy a strednej Ázie.
Kind of project:VEGA ()
Department:
Department of Economic Policy (FEM)
Project identification:VEGA 1/0928/17
Project status:Completed
Project start date :01. 01. 2017
Project close date:
31. 12. 2019
Number of workers in the project:
6
Number of official workers in the project:
6

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
zástupca vedúceho projektu
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.riešiteľ
riešiteľ
Ing. Eva Bieleková, PhD.vedúci projektu
Ing. Katarína Baráthová, PhD.riešiteľ
Dimuth Nambuge, PhD.
riešiteľ