Projekty

Imlementácia nových technológií a interdisciplinárnych vzťahov v praktickej výučbe spotrebiteľských štúdií

Garant: Ing. Jakub Berčík, PhD.

Základné informácie   Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Identifikácia projektu:
038SPU-4/2016
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 04. 2016
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:23
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
23

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Vedúci projektu
prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
Spoluriešiteľ
PhDr. Anna Mravcová, PhD.Spoluriešiteľka
Ing. Roman Récky, PhD.
Spoluriešiteľ
Spoluriešiteľ
Spoluriešiteľka
Spoluriešiteľ
Spoluriešiteľ
Ing. Jana Gálová, PhD.Spoluriešiteľka
Spoluriešiteľka
Spoluriešiteľka
Ing. Mária Holotová, PhD.
Spoluriešiteľka
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Spoluriešiteľka
Ing. Zdenka Kádeková, PhD.Spoluriešiteľka
Spoluriešiteľka
Spoluriešiteľka
Spoluriešiteľka
Ing. Andrea Kubelaková, PhD.Spoluriešiteľka
Spoluriešiteľka
Spoluriešiteľka
Spoluriešiteľka
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.Spoluriešiteľ
Spoluriešiteľ