Projekty

Manažment odpadov v krajine

Garant: Ing. Anna Báreková, PhD.

Základní informace
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cieľom workshopu je oboznámiť študentov s problematikou riadenia odpadového hospodárstva v praxi a so spôsobmi regulácie negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží na okolité prostredie. Študenti budú mať možnosť hodnotiť mieru znečistenia niektorej zložky prírodného prostredia a posúdiť efektívnosť využívaných metód nakladania s odpadmi. V druhom rade je úlohou rozvinúť spoluprácu medzi jednotlivými katedrami zabezpečujúcimi výučbu predmetov odboru Krajinné inžinierstvo a jemu príbuzných medzi študentmi našej inštitúcie a príslušných zahraničných inštitúcií z Čiech a Poľska.
Druh projektu:
CEEPUS ()
Pracoviště:Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:09. 04. 2018
Datum ukončení projektu:
13. 04. 2018
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Andrea Matuškovičováadministratíva
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
riešiteľ
organizátor