Projekty

Efektívne vzdelávanie v oblasti fyziológie a metabolizmu pre študijné programy Aplikovaná biológia, Agrobiotechnológie a Potraviny a technológie v gastronómii

Garant: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
zefektívnenie výučby predmetov Fyziológia výživy, Fyziologická genetika a Metabolizmus bioaktívnych látok v rámci študijných programov Aplikovaná biológia, Agrobiotechnológie a nového programu Potraviny a technológie v gastronómii, na druhom stupni vysokoškolského štúdia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Skvalitnenie výučby bude zamerané na vysvetlenie vzťahov medzi fyziológiou a výživou, genetickými zákonitosťami a charakteristikami, metabolickými procesmi v organizme s dôrazom na praktickú výučbu a aplikáciu nadobudnutých poznatkov.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:
024SPU-4/2018
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:06. 04. 2018
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:
7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
vedúci riešiteľ projektu
Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD.
riešiteľ
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
riešiteľ
Ing. Monika Schneidgenová, PhD.riešiteľ
riešiteľ
Ing. Marianna Schwarzová, PhD.
riešiteľ
Ing. Ivana Speváková, PhD.
riešiteľ