Projekty

E-vzdelávanie vo výučbe profilových predmetov modulu Odpadové hospodárstvo

Garant: Ing. Anna Báreková, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Odpadové hospodárstvo je dynamicky sa rozvíjajúca disciplína, v ktorej prebiehajú pomerne časté zmeny v legislatíve a do praxe sa zavádza každoročne niekoľko nových technológií. Z tohto dôvodu je potrebná neustála aktualizácia študijných materiálov, čo umožňuje práve forma e-vzdelávania. Predkladaný projekt je zameraný na vytvorenie a publikovanie on-line kurzov k trom povinne voliteľným predmetom vyučovaným v module Odpadové hospodárstvo v rámci inžinierskeho študijného programu Krajinné inžinierstvo na FZKI SPU v Nitre. Cieľom projektu je poskytnúť užívateľom/študentom prostredníctvom práce v e-learningovom prostredí prístup k aktuálnym študijným materiálom, vypracovávanie zadaní, semestrálnych prác a projektov a testovanie vlastných vedomostí.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Identifikace projektu:
042SPU-4/2019
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2019
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2021
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
vedúci projektu
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
riešiteľ projektu
zástupca vedúceho projektu