Projekty

Tvorba vysokoškolskej učebnice z predmetu Molekulárna biológia a inovácia praktických cvičení v súlade s požiadavkami praxe

Garant: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vytvorením inovatívnej vysokoškolskej učebnice s podporou e-learningu sa zvýši motivácia a tvorivosť študentov pri štúdiu molekulárnej biológie v rámci svojej odbornej profilácie. Integráciou inovačných trendov a nových didaktických prostriedkov sa vytvoria podmienky na modernizáciu vyučovacieho procesu a kvalifikovanú prípravu absolventov v súlade s požiadavkami praxe. Zvýšenie kvality vzdelávania v rámci praktických cvičení sa docieli zavedením moderných analýz biologického materiálu na molekulárnej úrovni, čím sa zvýši nielen motivácia, ale aj tvorivosť študentov pri štúdiu.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Identifikácia projektu:036SPU-4/2019
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0