Projekty

Praktické vyžitie poznatkov navrhovania a skúšania prenosových sústav hydraulických mechanizmov mobilnej poľnohospodárskej a lesníckej techniky.

Garant: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom predkladaného projektu je zvýšenie kvality vyučovacieho procesu so zameraním na rozvíjanie samostatných zručností študentov pri navrhovaní a skúšaní prenosových sústav hydraulických mechanizmov mobilnej poľnohospodárskej a lesníckej techniky. Transfer teoretických poznatkov bude možné rozvíjať v špecializovanom laboratóriu, kde si študenti získané vedomosti overia pri praktických návrhoch hydraulických okruhov s možnosťou merania fyzikálnych veličín rozhodujúcich pre posudzovania technického stavu jednotlivých hydraulických prvkov a vlastností prenosových kvapalín.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracoviště:Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Identifikace projektu:028SPU-4/2019
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2019
Datum ukončení projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0