Projekty

Implementácia inovatívnej nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesu

Garant: Ing. Martina Gažarová, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cieľom projektu je implementácia nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesu študentov štud. programu „Výživa ľudí“. Nutričná aplikácia bude využívaná v rámci výučby predmetu Počítačové aplikácie vo výžive ľudí, kde študent nadobudne teoretické a praktické poznatky práce s nutričnými softvérmi. Získané poznatky študent následne aplikuje na prakt. cvičeniach špec. disciplín Nutričné poradenstvo a Dietetika a dietológia. Výsledkom riešenia projektu bude vypracovanie vlastnej databázy potravín „Potravinová banka dát SPU“, ktorá vznikne doplnením štandardizovanej databázy potravín o nové produkty a vytvorené nové šablóny špecifických úprav pokrmov a stravovacích plánov.
Druh projektu:
Granty nadácií ()
Pracovisko:Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 09. 2018
Dátum ukončenia projektu:30. 11. 2019
Počet pracovníkov projektu:
5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
riešiteľ
Ing. Martina Gažarová, PhD.
garant
Ing. Zuzana Chlebová, PhD.
riešiteľ
Ing. Jana Kopčeková, PhD.riešiteľ
RNDr. Jana Mrázová, PhD.
riešiteľ