Projekty

Implementácia moderného inovatívneho konceptu nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesu študentov a následné využitie poznatkov v praxi

Garant: RNDr. Jana Mrázová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je implementácia moderného inovatívneho konceptu nutričnej aplikácie Planeat Nutritionist a Medical do vyučovacieho procesu študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia v rámci študijného programu „Výživa ľudí“ a následné využitie poznatkov v praxi. Nutričná aplikácia bude využívaná v rámci výučby praktického cvičenia predmetu Počítačové aplikácie vo výžive ľudí, kde študent nadobudne teoretické, ako aj praktické poznatky práce s nutričnými softvérmi. Takéto aplikované vzdelávanie vychádzajúce zo súčasných požiadaviek praxe umožní študentom získať praktické zručnosti vo vyhodnocovaní nutričného príjmu, ako aj energetickej bilancie a zároveň aplikovať poznatky v poradenstve a v tvorbe výživových stratégií.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Identifikácia projektu:
004SPU-4/2019
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:
7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
riešiteľ
riešiteľ
MUDr. Peter Chlebo, PhD.riešiteľ
riešiteľ
Ing. Jana Kopčeková, PhD.riešiteľ
garant
zástupca