Projekty

Implementácia moderného inovatívneho konceptu nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesu študentov a následné využitie poznatkov v praxi

Garant: RNDr. Jana Mrázová, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cieľom projektu je implementácia moderného inovatívneho konceptu nutričnej aplikácie Planeat Nutritionist a Medical do vyučovacieho procesu študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia v rámci študijného programu „Výživa ľudí“ a následné využitie poznatkov v praxi. Nutričná aplikácia bude využívaná v rámci výučby praktického cvičenia predmetu Počítačové aplikácie vo výžive ľudí, kde študent nadobudne teoretické, ako aj praktické poznatky práce s nutričnými softvérmi. Takéto aplikované vzdelávanie vychádzajúce zo súčasných požiadaviek praxe umožní študentom získať praktické zručnosti vo vyhodnocovaní nutričného príjmu, ako aj energetickej bilancie a zároveň aplikovať poznatky v poradenstve a v tvorbe výživových stratégií.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Identifikácia projektu:
004SPU-4/2019
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:
7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
garant
Ing. Martina Gažarová, PhD.zástupca