Projekty

Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy

Garant: doc. Ing. Ján Horák, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na informačné aktivity zaoberajúce sa znížením rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy. Cieľovou skupinou projektu sú študenti stredných a vysokých škôl, pedagógovia, odborníci v dotknutých oblastiach a široká verejnosť. Cieľová skupina nadobudne relevantné informácie týkajúce sa dotknutej problematiky projektu prostredníctvom informačných programov, ktoré budú zahŕňať súťaže, prednášky, praktickú environmentálnu výchovu vo forme exkurzií v teréne, informačné dni na školách a hlavne praktické ukážky počas informačnej aktivity „letná škola“. Tieto aktivity budú podporené vytvorením webstránky s riešenou problematikou a tvorbou audiovizuálnych dokumentov.
Druh projektu:OP Kvalita životného prostredia ()
Pracoviště:Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI), Katedra krajinného inžinierstva (FZKI), Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI), Dekanát FZKI (FZKI)
Identifikace projektu:310020R571
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 11. 2019
Datum ukončení projektu:30. 09. 2020
Počet pracovníků projektu:19
Počet oficiálních pracovníků projektu:0